Gemeente

logo nevele

De gemeente Nevele heeft een belangrijke voorbeeldfunctie naar haar inwoners, bedrijven en organisaties op haar grondgebied. De gemeente Nevele moet als trekker tonen hoe het haar uitstoot van CO2 kan verminderen.

De gemeente Nevele wil continu verbeteren en inzetten op een energiezuinig gebouwenpark en duurzame aankopen, milieuvriendelijke mobiliteit (dienstreizen, wagenpark en woon-werkverkeer), een zuinige openbare verlichting en de productie van hernieuwbare energie.[1] Er zijn structurele en procesmatige ingrepen nodig, maar ook acties met het oog op een gedragsverandering bij het personeel.

I.1.1      De gemeentelijke gebouwen

De gemeente Nevele wil maximaal inzetten op rationeel energiegebruik en dit in alle gebouwen die zij bezit of gebruikt. Energieneutraliteit moet daarbij worden nagestreefd, met maximale inpassing van hernieuwbare en duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmteopslag.

De gemeente Nevele zal ook haar interne en externe richtlijnen aftoetsen[2] aan de klimaatdoelstellingen, om beleid tegenstrijdig aan de klimaatdoelstelling te vermijden en de medewerkers en de bezoekers maximaal sensibiliseren rond het klimaatthema in al haar aspecten.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nevele vooral ingezet op:

 • het uitvoeren van technische maatregelen (vb. dakisolatie op het Lokale Opvanginitiatief)
 • het uitvoeren van organisatorische maatregelen (vb. uitschakelen van toestellen en verwarming, afschaffen van individuele printers)
 • optimaliseren van het technisch beheer van de gebouwen/installaties door uitbesteding van het onderhoud aan EANDIS
 • het uitvoeren van sensibiliserende maatregelen (vb. sensibiliseren van medewerkers rond rationeel energiebeheer door het organiseren van een ‘Dikke-truien-dag’, communicatie rond sluipverbruik)

De gemeente Nevele heeft volgende maatregelen al gepland:

 • Sensibiliseren van het personeel m.b.t. het printgedrag: minder printen om papier te sparen
 • Bouw van een nieuw administratief centrum of NAC waarbij het energieaspect wordt meegenomen in de voorstudies.

De gemeente Nevele wil 5% energiebesparing patrimonium door energiezorg, 5% energiebesparing patrimonium door technische maatregelen, 3% energiebesparing patrimonium door organisatorische maatregelen, 3% energiebesparing patrimonium door sensibiliserende maatregelen

Hiervaar staan volgende acties gepland:

ActieTon CO2
Totaal uit te sparen ton CO273
Inzetten op energiezorg:
-Aanstellen en opleiden van een energieverantwoordelijke, opleiden van gebouwverantwoordelijken rond rationeel energiegebruik, uitwerken van een energieactieplan voor het gemeentelijk patrimonium/vloot, monitoring en opvolging van verbruiksgegevens aan de hand van meteropnames, opmaken van een energiezorgplan in samenwerking met EANDIS
-Opstellen van een conditie-staatmeting van het gemeentelijk patrimonium en in kaart brengen van het potentieel aan hernieuwbare energie en mogelijke REG maatregelen in functie van een mogelijke projecten met ESCO-financiering, met recht van opstal, coöperatieve projecten
-Uitwerken van een strategie rond nieuwbouw voor gemeentelijke gebouwen
28
Nemen van technische en organisatorische maatregelen:
-Oprichten van een duurzaam voorbeeldgebouw (vb. NAC) en technische maatregelen uit energiezorgplan
-Automatisering, digitalisering, sturing
45
Sensibilisering:
-Voeren van een permanente interne campagne, organiseren van een klimaatdag
17

I.1.2      Gemeentelijke mobiliteit

De mobiliteit van de gemeentelijke ambtenaren moet verduurzamen door het verminderen van het aantal voertuigkilometers en een verbetering van de milieukenmerken van de vloot en de gebruikte brandstoffen.

De gemeente Nevele zet in op het stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer voor woonwerkverkeer en dienstopdrachten. Ook wil de gemeente Nevele het autoverkeer in het kader van dienstopdrachten ontraden. Ook een duurzaam rijgedrag wordt gestimuleerd.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nevele vooral ingezet op:

 • Voorzien in een fietsvergoeding voor het personeel
 • Voorzien in douches voor personeelsleden
 • Voorzien en gebruik van dienstfietsen (vb. voor huisbezoeken)
 • Meewerken aan de week van mobiliteit vb. Car Free Day, Fietsweek.

De gemeente Nevele heeft volgende maatregelen al gepland:

 • Vergroenen van het wagenpark
 • Aankopen van 2 CNG-wagens lichte vracht (lopend)

De gemeente Nevele wil 15% minder kilometers met de wagen, 5% minder uitstoot vloot door efficiëntie en verbetering milieukenmerken

Hiervoor wil de gemeente volgende acties uitvoeren:

ActieTon CO2
Totaal uit te sparen ton CO255
Stimuleren van fietsgebruik en duurzame mobiliteit door vb.:

Sensibilisatie, ter beschikking stellen van (elektrische) fietsen, e.a.

Mobiliteitsbehoefte verminderen door vb.: Verbeteren van dispatching binnen gemeente, bundelen van verplaatsingsopdrachten voor aankoop en afhaling van goederen, vulcapaciteit vrachtwagens van de gemeente verbeteren, verbeteren werkplanning opnemen van selectiecriterium mbt duurzaam transport in overheidsopdrachten, mogelijk maken thuiswerk
8
Meer efficiëntie en hernieuwbare energie:

Campagne voeren rond eco-driving en organiseren van een cursus eco-driving voor het personeel, aankopen en promoten van elektrische personenvoertuigen en voertuigen op CNG
3

I.1.3      Openbare verlichting

De gemeente Nevele wil de openbare verlichting rationaliseren.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nevele vooral ingezet op:

 • Optimaliseren van verlichting door te kiezen voor energiezuinige lampen bij vervanging van armaturen openbare verlichting
 • Kleine projecten van LED-openbare verlichting

De gemeente Nevele wil 6% energiebesparing realiseren bij de openbare verlichting

Door:

ActieTon CO2
Totaal uit te sparen ton CO215
Masterplan opmaken en uitvoeren rond openbare verlichting in samenwerking met Eandis, verlichting rationaliseren, bijplaatsen van LED15

I.1.4      Duurzame aankopen

De gemeente Nevele wil ook haar aankopen volledig in de lijn leggen met de uitgestippelde klimaatbeleid: energie-efficiënte toestellen, hernieuwbare energie (indien mogelijk uit eigen streek), lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel, fair trade, minder vlees, afvalarme producten, elektrische voertuigen, e.a. De gemeente behaalde reeds het fair trade label.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nevele vooral ingezet op:

 • het behalen van het label ‘fair trade gemeente’
 • verduurzamen van de gemeentelijke aankopen met aandacht voor korte keten, ecologische producten, e.a.

De gemeente Nevele wil haar aankopen verduurzamen

Hierbij denkt de gemeente oa. aan deze acties:

ActieTon CO2
Systematisch aankopen van duurzame producten door vb.:

Optimaliseren van reflex om bij aanbestedingen duurzaamheidscriteria in te bouwen, duurzaamheidscriteria opnemen in alle bestekken, opleiden personeel rond duurzame aankopen, opnemen van financieel voordeel op langere termijn (ifv energieverbruik)
Aankopen van eco-cheques voor werknemer

Bewuster omgaan met afval
Campagne voeren rond eco-driving en organiseren van een cursus eco-driving voor het personeel, aankopen en promoten van elektrische personenvoertuigen en voertuigen op CNG

[1] Maar verder wil de gemeente ook inzetten op milieuvriendelijke mobiliteit (dienstreizen, wagenpark en woon-werkverkeer), een klimaatbewust beheer van provinciale groen- en natuurgebieden en hernieuwbare energie wat verder aan bod komt.

[2] Vb. verstrekken van subsidies of premies naar gemeenten, interne richtlijnen rond mobiliteit, e.a.